Ulusal Gerçek Zamanlı Su İzleme Sistemi

Gerçek zamanlı su izleme sistemi çözümümüzde Envidas Ultimate ve Envista ARM ikilisi ile geniş alan ağı üzerinden veri aktarımı mümkün olmaktadır. Sahada kurulan istasyonlarda ölçülen parametrelerin istasyonda toplanması, raporlanması ve merkez bilgisayara veri aktarılması Envidas Ultimate yazılımı ile gerçekleştirilirken, Envista ARM yazılımı ile sunucu tarafında kaydedilen çoklu istasyon verilerinin limitsiz sayıda kullanıcı tarafından raporlanması gerçekleştirilebilmektedir. Bu ağ yapısı ile sınırsız sayıda saha istasyonu tek bir merkeze bağlanabilmektedir.

Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS)

10.10.2009 tarihli ve 27372 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliğinin 4’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında (13.11.2010 tarihli ve 27758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile değişik) yer alan hüküm uyarınca, debisi 10000 m3/gün ve üzerinde olan arıtma tesislerinin çıkışlarına gerçek zamanlı uzaktan atıksu izleme istasyonlarının kurulması gerekmektedir.

Bu çerçevede firmamızın kurmuş olduğu istasyonlar Türkiye genelinde anlık ölçümler yaparak bu verileri yine anlık olarak Bakanlık sunucularına göndermektedir.

Yapılan anlık ölçümlerde; 05.03.2002 tarihli ve TS ISO 5667-10 sayılı “Atıksulardan Numune Alma Kılavuzu”nda verilen numune alma yerine ilişkin genel tarifler doğrultusunda örnekleme yapılmaktadır.

Argate, bu kapsamda Envidas Ultimate Yazılımı ile istasyon için veri toplama, uzak bilgisayara veri aktarma ve gerekli tüm raporlama işlemlerini ilgili tebliğe uygun olarak yapmaktadır. Argate, ilgili yasal gereksinimleri yakınen takip etmekte ve yazılım üzerindeki gerekli güncellemeleri en hızlı şekilde gerçekleştirmektedir.

Ölçülen parametreler genel olarak aşağıdaki gibidir;
  • pH
  • İletkenlik
  • Çözünmüş Oksijen
  • Debi
  • Sıcaklık
  • Askıda Katı Madde (AKM) ve,
  • Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)
  • Bakanlığın taslak çalışması uyarınca bu parametrelere;
  • 5000 m3/gün altındaki debiye sahip tesislerde debi ölçümü eklenecektir.